Wie zijn we

Ons website-adres is: https://quintax.nl.

Wij respecteren de privacy van onze cliënten. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals uw recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van cliënten die gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze website. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden, via de fiscale diensten op locatie, of bij ons op kantoor, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via de recensies en onze sociale media pagina’s.

De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

In deze Privacyverklaring vind u informatie over de volgende onderwerpen:

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van De Blauwe Bal BV?
2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
3. Waarom mogen we uw gegevens verwerken?
4. Hoe beveiligen we uw gegevens?
5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
6. Wanneer en hoe gebruiken wij de gegevens voor het versturen van informatie over onze, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?
7. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?
9. Welke rechten heeft u in verband met ons gebruik van uw gegevens?
10. Hoe zit het met het gebruik van uw gegevens als u via onze website solliciteert?
11. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens?

Om te kunnen garanderen dat onze privacyverklaring steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen, behouden wij ons het recht voor, deze te allen tijde te wijzigen. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen we voor meer opvallende kennisgeving zorg dragen, bijvoorbeeld via onze website of per e-mail.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van De Blauwe Bal BV?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
De Blauwe Bal BV | Quintax Belastingadviseurs

Stationsplein 45 E7.191

3013 AK ROTTERDAM
info@quintax.nl

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens kunt u contact opnemen via:
info@quintax.nl o.v.v. “Vraag over persoonsgegevens”

2. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen wij bijvoorbeeld wanneer u zich registreert op onze website, per e-mail, u een fiscale dienst thuis afneemt of een bezoek brengt aan ons kantoor. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die u  zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van uw gegevens op grond van de wet niet zonder uw  toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

Wij gebruiken uw  persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ De uitvoering van overeenkomsten met u
▪ Voor het relatiebeheer
▪ Het doen van gerichte marketingacties
▪ Product- en dienstontwikkelingen
▪ Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek
▪ Het nakomen van wettelijke verplichtingen
▪ Klantenservice
▪ Voor het plaatsen van Reviews
▪ Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding

3. Waarom mogen we uw gegevens verwerken?

Op grond van de wet, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken omdat:
▪ de verwerking van de meeste persoonsgegevens die wij gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen, bijv. wanneer u een dienst afneemt. Hetzelfde geldt voor het gebruik dat voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten;
▪ het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;
▪ Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons, of een andere partij, te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals auditdiensten, belastingcontroles, boekhoudactiviteiten de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse, registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van beveiligingsmiddelen. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden en de beveiliging van onze eigendommen te garanderen;
▪ u in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw  gegevens;
▪ Het gebruik van uw  gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om uw  vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als u onwel wordt bij het bezoek aan ons kantoor.

4. Hoe beveiligen we uw  gegevens?

De veiligheid van uw  persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw  persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; via de PKI certificaat afgegeven door de KPN en de BAPI verbinding met de Belastingdienst en Kamer van Koophandel. Voor de communicatie via uw  internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL (=Secure Socket Layer). Dat kunt u herkennen aan het slotsymbool dat uw  browser bij een SSL-verbinding laat zien.

Ter waarborging van de duurzame bescherming van uw  gegevens worden de technische beveiligingsmaatregelen regelmatig getoetst en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek.
Deze beginselen gelden ook voor bedrijven die in opdracht van ons en op aanwijzing van ons gegevens verwerken en gebruiken.

5. Hoe lang bewaren wij uw  gegevens?

Wij verwerken en bewaren uw  persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben, of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Hierna vindt u per type gebruik de toepasselijke bewaartermijnen. Nadat het doel is vervallen of bereikt, worden uw  persoonsgegevens gewist of beperkt. In geval van beperking worden uw  gegevens gewist zodra de wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijn het wissen niet langer in de weg staan.

6. Wat doen jullie met de gegevens die jullie automatisch verzamelen bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wij maken alleen met uw toestemming gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts), wij doen in eerste instantie niets mee anders dan het verkeer analyseren op de website.

7. Wanneer en hoe gebruiken jullie de gegevens voor het versturen van informatie over jullie producten, diensten, speciale aanbiedingen en andere berichten?

Wij gebruiken uw  gegevens voor de verzending van door u  bestelde informatie over ons aanbod en andere acties van ons naar het door u  opgegeven e-mailadres. Dat gebeurt uitsluitend met door u  gegeven toestemming, of wanneer wettelijk toegestaan.
a) Aanmelding voor de nieuwsbrief op onze website
Op onze website bestaat de mogelijkheid ons te verzoeken contact op te nemen. Na de aanmelding ontvangt u  een e-mail, waarin er om bevestiging wordt verzocht.
b) Verzending op basis van de afname van onze diensten
Indien u op onze website, op kantoor of thuis onze diensten koopt, kunnen wij u  ook zonder uw  toestemming naar het door u  opgegeven e-mailadres informatie over vergelijkbare goederen en diensten zenden.
c) Verzending per post
Wij kunnen ook gebruik maken van uw  gegevens voor verzending per post van informatie over ons aanbod en onze acties.

Wij willen dat u  met plezier onze e-mails leest. Daarom streven wij ernaar alleen de informatie op te nemen die u  waarschijnlijk interessant zal vinden. Wij meten en bewaren de open- en klikratio’s in uw  gebruikersprofiel. Deze informatie omvat of, en wanneer u  onze e-mails opent, welke inhoud in de e-mails waarop u  klikt en wanneer, en of en waarom onze e-mails u  mogelijk niet bereiken. Wij gebruiken deze gegevens ook voor statistische doeleinden.

Vanzelfsprekend kunt u de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment stopzetten, d.w.z. uw  toestemming intrekken. Daartoe vindt u  in elke e-mail, respectievelijk Nieuwsbrief, een daartoe bestemde afmeldingslink en kunt u de afmelding bevestigen op onze website. Een dergelijk verzoek kunt u ook indienen via info@quintax.nl 

Het is niet mogelijk om uzelf af te melden van bepaalde informatieve berichten die nodig zijn voor de uitvoering van contracten en voor het functioneren van onze website, waaronder servicemails (bijv. registratiebevestigingen, klantenservicegegevens) of informatie over afgenomen diensten (bijv. orderbevestiging, contractdocument, betalingsverwerking).

8. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

Uitgangspunt is dat uw  gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van De Blauwe Bal BV als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Als we uw  gegevens aan derden verstrekken, geldt ook daarvoor dat we dat alleen doen als dat noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de uitvoering van onze overeenkomst met u  of om ons gerechtvaardigde belang te behartigen. We verstrekken nooit meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel van de verstrekking. We verstrekken in de volgende situaties gegevens aan derden.

1. Doorgifte binnen tot het concern behorende ondernemingen
Wij verstrekken uw  persoonsgegevens aan tot onze concern behorende bedrijven voor het sluiten en de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de onze leveringen en diensten voor opslag in centrale databanken en voor concerninterne afrekenings- en boekhouddoeleinden. Dit is met name noodzakelijk om van al onze diensten gebruik te kunnen maken.

2. Doorgifte aan dienstverleners die in onze opdracht uw  gegevens verwerken
Voor de besturing, evenals de optimalisatie, van onze website en voor de afwikkeling van de overeenkomsten zijn er verschillende dienstverleners voor ons werkzaam, bijv. voor centrale IT-diensten of de hosting van onze website, voor de betaling en aflevering van producten of voor de installatie van apparatuur of voor de verzending van de nieuwsbrieven, aan wie wij de gegevens (bijv. naam, adres) doorgeven die nodig zijn voor de vervulling van hun taak.
Deze bedrijven treden namens ons op in verband met de orderverwerking en – IT voering en mogen de ter beschikking gestelde gegevens daarom uitsluitend gebruiken op aanwijzing van ons. In dit geval zijn we wettelijk verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de bedrijven in opdracht van ons passende voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging van gegevens te nemen. Daarom komen we met deze bedrijven specifieke gegevensbeveiligingsmaatregelen overeen en monitoren we deze maatregelen regelmatig.

3. Doorgifte aan dienstverleners die als verwerkingsverantwoordelijke uw  gegevens verwerken bij de uitvoering van uw  dienst bij de betaling van diensten aan de bij de bestelling opgegeven aanbieder van betaaldiensten of een financierende bank. In geval van betaling per creditcard vindt er, ter voorkoming van fraude met creditcards, een op de transactie gebaseerde veiligheidscontrole plaats met de hulp van de aanbieder van de betaaldienst Ingenico.
Bij de betaling verzamelen of bewaren wij alleen rekeningnummers indien dit voor een terugbetaling noodzakelijk is. Anderzijds worden creditcard gegevens en rekeningnummers uitsluitend rechtstreeks aan de betreffende aanbieder van de betaaldienst verzonden.
Wanneer een creditcard als betaalmiddel wordt gebruikt, is een uitzondering het “pseudokaartnummer” bij ons ook wel “one click payment” genoemd. Om te voorkomen dat u  bij elke betaling uw  creditcardgegevens opnieuw hoeft in te voeren, wordt een pseudokaartnummer opgeslagen in uw  klantenaccount. Met dit pseudokaartnummer kunnen alleen producten en diensten op onze website die onder uw  klantaccount zijn besteld, worden betaald en het is niet identiek aan uw  creditcardnummer.

4. Doorgifte aan andere derden
Wij moeten uw  gegevens op grond van sommige wetgeving doorgeven aan derden of overheidsinstanties, wanneer wij bijv. op grond van een aanwijzing van de autoriteiten of justitie wettelijk daartoe verplicht zijn of wanneer wij daartoe bevoegd zijn, bijv. wanneer dat noodzakelijk is voor de vervolging van strafbare feiten of voor de uitoefening van onze rechten en aanspraken.
Bij het doorgeven van uw  persoonsgegevens zorgen wij ervoor dat het beveiligingsniveau altijd zo hoog mogelijk is. Daarom worden uw  gegevens alleen doorgegeven aan dienstverleners en partnerbedrijven die vooraf zorgvuldig zijn geselecteerd en gebonden zijn aan contractuele verplichtingen.
We geven uw  gegevens ook alleen door aan instanties die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden en dus onderworpen zijn aan een strikte EU-gegevensbeschermingswetgeving of die gebonden zijn aan een overeenkomstige beveiligingsstandaard. De toezending van gegevens aan derde landen.

9. Welke rechten heb ik in verband met jullie gebruik van mijn gegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw  gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te bieden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw  persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@quintax.nl o.v.v. vraag over persoonsgegevens of via het contactformulier op de website).
Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

Welke rechten heeft u?
a) Recht op inzage
U heeft het recht om informatie op te vragen over de over uw  persoon opgeslagen persoonsgegevens.
b) Recht op correctie
U  heeft het recht om uw  gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.
c) Recht op beperking van de verwerking
U  heeft het recht om beperking van de verwerking van uw  persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door u  wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is.
d) Recht op wissen
U heeft het recht om te eisen dat uw, door ons opgeslagen, persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.
e) Recht op informatie
Indien u uw  recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van uw  persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.
f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om persoonsgegevens die u ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan uzelf, of aan een derde, te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover u  verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.
g) Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw  gegevens.
h) Herroepingsrecht van gegeven toestemming
U heeft te allen tijde het recht om uw  toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat u  begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat u  gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen. Ditzelfde geldt ook voor de partijen waarmee wij samenwerken, de Belastingdienst zal niet altijd per direct de wijzigingen kunnen verwerken.

Wilt u  weten welke persoonsgegevens wij van u  hebben vastgelegd, wilt u  de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één van uw  andere rechten gebruik maken, dan kunt u via info@quintax.nl o.v.v. 

Verzoek persoonsgegevens een dergelijk verzoek doen. Wij zullen aan uw  verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw  privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt.

Voor uw  eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van uw  identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van uw  aanvraag af te wijzen.

10. Hoe zit het met het gebruik van uw  gegevens als u  via onze website solliciteert?

11. Hoe kunt u een klacht indienen over het gebruik van uw  persoonsgegevens?

Heeft  u  een klacht over het gebruik van uw  persoonsgegevens door De Blauwe Bal BV, dan kunt u contact met ons opnemen via info@quintax.nl o.v.v. Klacht over verwerking Persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk voor meer informatie op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Laatste update: 2 februari 2020