Algemene Voorwaarden van de Blauwe Bal BV (handelend onder de naam Quintax Belastingadviseurs).

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-Opdrachtnemer: De Blauwe Bal BV (handelend onder de naam Quintax Belastingadviseurs, hierna te noemen Quintax)

-Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Quintax, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) en de werking van artikel 7: 404 lid 2 BW worden volledig uitgesloten.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Opdrachtnemer, daaronder begrepen alle vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten.
 

4. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en bescheiden die relevant zijn voor het juist uitvoeren van de opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.1 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer direct te informeren over (wijzigingen in) feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door de Opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Bij de keuze van derden wordt de nodige zorgvuldigheid betracht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen of voortvloeien uit werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

8. Betaling dient steeds te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.

9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Opdrachtnemer behoudt zich indien de factuur niet tijdig is betaald de werkzaamheden direct te staken.

10. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de personen die namens Quintax  bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

11. Op de overeenkomst/rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.