Lees hier de periodieke nieuwsbrieven van Quintax Belastingadviseurs terug.

Giftenaftrek

Heel veel van onze klanten geven aan goede doelen.
De Belastingdienst controleert de laatste tijd streng.
We worden geconfronteerde met frequente vragenbrieven van de Belastingdienst waarin ze de volledige bewijsstukken willen zien.
Vandaag is er de kans om ervoor te zorgen dat uw giften fiscaal meer opleveren.

Wat moet u daarvoor doen?

Wie ieder jaar aan dezelfde goede doelen geeft, doet er goed aan te overwegen de gift periodiek te doen. Fiscaal is een periodieke gift namelijk aantrekkelijker: u heeft geen last meer van de drempel of het maximum. Dat kan behoorlijk schelen. Bij een (al dan niet gezamenlijk) drempelinkomen van 50.000 euro levert een periodieke gift (1% x 50.000 =) 500 euro méér aftrek op. Wel bent u verplicht om gedurende minimaal 5 jaar dat bedrag te blijven geven. Het goede doel kan de gift dus opeisen, tenzij u tussentijds overlijdt. Het is overigens mogelijk in de overeenkomst tussen u en het goede doel vast te leggen dat de giften gestopt worden bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, faillissement van de ANBI en verlies van de ANBI-status. Voorwaarde is wel dat de schenker niet of nauwelijks invloed heeft op deze situaties. Werkloosheid door ontslag te némen is dus geen geldige reden om de giften te staken.

LET OP: De drempel en het maximum blijven voor de ‘gewone’ giften bestaan zolang u niet alles heeft omgezet in een periodieke gift. Zet dus al uw giften om in een periodieke gift als u maximaal van de fiscale voordelen wilt profiteren.

Een bijkomend voordeel van een periodieke gift is dat op die manier behalve aan ANBI’s ook een aftrekbare donatie kan worden gegeven aan verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die tenminste 25 leden hebben, geen vennootschapsbelasting hoeven betalen en gevestigd zijn in de EU of op Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius of Saba (of een ander door de overheid aangewezen land). De regels voor extra aftrek bij giften aan culturele instellingen gelden ook voor periodieke giften.

Zonder notaris

Tot voor kort moest een periodieke worden gegoten in de vorm een notariële akte. Sinds 2014 hoeft u niet meer naar de notaris, maar is een onderhandse akte voldoende. De akte moet wel aan een aantal eisen voldoen. De Belastingdienst heeft een voorbeeldovereenkomst, maar die is niet optimaal opgesteld: de bepalingen die nodig zijn om de uitkeringen stop te mogen zetten bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid ontbreken, terwijl dit op basis van een ministerieel besluit gewoon is toegestaan (Besluit ministerie van Financiën d.d. 6 april 2010 nr DGB2010/1594M, bekendgemaakt in de Staatscourant op 14 april 2010, nr 5728). Bijgevoegd vindt u de overeenkomst die u kunt gebruiken.

Stappenplan Periodieke Giften

Wilt u uw giftenaftrek optimaliseren en overweegt u voortaan uw giften te doen door middel van een periodieke gift? Ga dan zorgvuldig te werk (en het is meteen een goed moment om eens te kijken of u bepaalde instellingen nog steeds — of nog steeds met hetzelfde bedrag — wilt blijven steunen).

1. inventariseer de giften die via een machtiging lopen

2. trek alle huidige machtigingen in

3. maak een overzicht van de giften die u niet via een machtiging deed

4. vraag u af of u uw giftenbeleid wilt veranderen, maak een overzicht van de doelen die u wilt (blijven) steunen

5. leg de gift vast met behulp van onze overeenkomst periodieke gift

6. volg de in de overeenkomst genoemde punten stap voor stap

7. bewaar de overeenkomst zorgvuldig

8. maak uw gift periodiek over (via overschrijving of machtiging)

Stuur de overeenkomst naar de ondersteunde instelling. Wacht tot u deze getekend retour heeft ontvangen en begin dan met het doen van de giften die u altijd al deed en die u vanaf nu fiscaal een hoger rendement geven.

Als altijd wil Quintax u graag behulpzaam zijn.
Als u dat wilt komen we bij u aan huis en voeren samen met u het stappenplan Periodieke Giften uit. De kosten die wij in rekening brengen zijn eenmalig € 180 ongeachte het aantal in te trekken machtigingen.

 

Administratie Stamrecht BV

Stamrecht BV

De boekhouding en de belastingaangifte voor uw stamrecht-BV worden door ons in alle gevallen 40% goedkoper gedaan dan het tarief dat u in het voorafgaand jaar betaald heeft.
(Minimumtarief is € 150. Overleggen factuur van vorig jaar is een voorwaarde voor toepassing van ons aktietarief.)

Informatiebeschikking

Informatiebeschikking

De belastingdienst kan in de gevallen waarin een inspecteur van mening is dat een belastingbetaler niet aan de verplichting tot het verstrekken van de door de inspecteur gevraagde informatie voldoet, een zogenaamde informatiebeschikking afgeven. Deze beschikking zorgt ervoor dat later, als de aanslag wordt vastgesteld, de bewijslast “omdraait”. Het is daarom van belang in alle gevallen tegen een informatiebeschikking bezwaar aan te tekenen. De inspecteur in Tilburg wist zeker dat een belastingbetaler geld op een buitenlandse rekening heeft. De belastingbetaler wist zeker dat het niet zo was. Maar hoe bewijs je iets wat er niet is. Dat is altijd lastig. De inspecteur pakte uit met de informatiebeschikking. Gelukkig moest hij bakzeil bij de rechter halen. Zorg er dus voor dat op vragen van de inspecteur altijd een antwoord volgt. Negeer zelfs domme vragen niet.  LJN BY 2216

Fiscaal Proces

Naar de rechter. Een fiscaal proces tegen uw belastingaanslag of boete.

Tegengas op elk niveau.

Fiscale procesvoering omvat contacten met de Belastingdienst in alle aspekten: begeleiden, adviseren, onderhandelen en natuurlijk ook procederen. Het formeel belastingrecht heeft aan belang gewonnen. Diverse oorzaken zijn hiervoor aan te geven, zoals het streven naar eenheid van beleid bij de Belastingdienst, de invloed van de Algemene wet bestuursrecht op het fiscaal procesrecht, de extreme verhoging van de fiscale boetes en de invoering van een tweede feitelijke instantie in belastingprocedures.

Hoe is Quintax u van dienst?

In de eerste plaats is het belangrijk te weten wat uw rechten en verplichtingen zijn. Het werkterrein van onze specialisten fiscale procesvoering is daarom breed. Het strekt zich uit van het begeleiden van belastingcontroles en verzoeken om informatie door de Belastingdienst tot het voeren van onderhandelingen met de Belastingdienst om te komen tot een compromis. Natuurlijk hoort ook de advisering over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en fiscale boeten hierbij.

Wordt toch een aanslag opgelegd of een teruggaafverzoek afgewezen waarmee u zich niet kunt verenigen, dan zal het aankomen op een fiscale procedure. Quintax voert deze van begin tot het einde. Dus vanaf het instellen van bezwaar bij de Belastingdienst, het voeren van de beroepsprocedure voor de rechtbank en het hoger beroep bij het gerechtshof, tot aan cassatie voor de Hoge Raad. Quintax biedt ook ondersteuning in de vorm van een beoordeling van uw procespositie, tactische procesondersteuning of een second opinion.

Wat is uw voordeel?

Wanneer onze specialisten u bijstaan, hebt u de zekerheid dat uw geschil met de fiscus op de meest adequate wijze wordt behandeld.

Waarom Quintax?

De specialisten van Quintax hebben ruime ervaring met de verschillende belastingen, zoals de inkomsten-, vennootschaps-, dividend-, loon- en/of omzetbelasting. Quintax pakt uw casus aan via een geïntegreerde benadering waarin materieel en formeel belastingrecht net zo belangrijk zijn als de gewenste uitkomst. Quintax garandeert dat uw belangen bij een discussie of geschil met de Belastingdienst zowel formeel als inhoudelijk zo goed mogelijk worden behartigd. Met recht dus tegengas op maat!

Ontslag en vergoeding

Ontslag is voor bijna iedereen een ramp.
De gevolgen van het drama worden soms verzacht door een afkoopsom.
Zorg ervoor dat u niet teveel belasting betaalt over dit bedrag.
Wij adviseren u graag over ontslag en alles wat daar bij komt kijken.

U kunt hiervoor een afspraak maken op kantoor of iemand bij u thuis ontvangen.